Himmel
EnviNas sekretariat er på årsmøde den 29.-31. maj og holder ferie den 3. til og med 10. juni 2024

Påskelilje
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Vintergækker
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Forår
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Forår
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

18. - 19. juni 2024
Jord- og Grundvandsforurening

Grundkursus for jordforureningsfolk

Endelig er det her! På kurset får i basisviden om jordforureningsloven, om forureningers forekomst og spredning i jord og grundvand samt sagsbehandling, især tilladelser og påbud. I bliver klædt på til at klare de mest almindelige (kommunale) opgaver indenfor jordforureningsområdet. Det er et grundkursus!
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle.
UDSOLGT
26. - 28. august 2024
Vandløb

Vandløbsfagmøde 2024

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at dele viden om aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig giver fagmødet mulighed for at opbygge netværk og udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele landet. Hovedemnerne for vandløbsfagmødet er aktuelle faglige problemstillinger, med Gudenåen som bærende casestory. Vi skal se på helhedsprojekter med fokus på hele ådalen samt betydningen af EU´s miljølovgivning for vores arbejde, herunder kvalitetselementerne i forhold til Vandrammedirektivet (VRD), bilag IV arter og kontinuiteten i de danske vandløb.
18. - 19. september 2024
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2024

Vi dykker ned i aktuelle emner, så du får din viden opdateret. Der vil blive talt om forskellige problemstillinger, så der vil være noget, der kan bruges i forbindelse med både miljøgodkendelser og tilsyn. Du vil få inspiration, du kan bruge i dit daglige arbejde. Samtidig er der rig mulighed for at netværke og høre om, hvad der sker på landbrugsområdet i andre kommuner.
19. - 20. september 2024
Natur

Naturårsmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Naturårsmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
01. - 02. oktober 2024
Vandløb

Vandløbets robusthed og kapacitet

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommende Vandløbets robusthed og kapacitet. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
03. oktober 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Husdyrsgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et overblik over regulering af tilladelser og godkendelser til husdyrbrug At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om husdyrgodkendelser og tilladelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om husdyrgodkendelser, herunder godkendelsespligt, forhold om lokalisering, og en intro til, hvilke vurderinger der skal laves. At give plads til de faglige diskussioner, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset.
03. oktober 2024
Vandløb

Søer og sørestaurering

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Søer og sørestaurering. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
03. - 04. oktober 2024
Jord- og Grundvandsforurening

Årsmøde for jord- og grundvandsforurening

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Årsmøde for jord- og grundvandsforurening 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
09. oktober 2024
Bassinvand

Bassinvand - Jura og fortolkning - WEBINAR

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommendeJura og fortolkning - WEBINAR. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
24. oktober 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
30. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
31. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
14. november 2024
Rotter

Temadag for rotter

Temamødet vil omhandle emnerne tilsyn med sikringsfirmaer, nyt fra Miljøstyrelsen, præsentation af nyt rottehul, egenkontrol med rottebekæmpelsen, samt giftfri bekæmpelse. Samtidig vil der være rig mulighed for erfaudveksling og netværke.
19. november 2024
Landbrug

Terrænregulering

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommende kursus om terrænregulering. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
27. november 2024
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
28. november 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Ledningsret

Der er ofte betydelige udgifter forbundet med at flytte eksisterende forsyningsledninger, og det er samtidig næsten umuligt at undgå at komme i berøring med forsyningsledninger, når der skal gennemføres nye bygge- og anlægsprojekter, etableres nye veje eller ændres på det eksisterende vejnet, igangsættes byudviklingsprojekter mv. Det er det såkaldte gæsteprincip for ledninger, der regulerer, hvem der skal afholde udgifterne til nødvendige ledningsarbejder og således, om det er arealejeren eller ledningsejeren. Staten og kommunerne er i den sammenhæng arealejer; enten som vejmyndighed i forhold...
04. december 2024
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
05. december 2024
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19054) eller lignende

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Vindere 2024

Vinderne er fundet

10. juni 2024

På årets Natur- og Miljøkonference i Nyborg havde EnviNa taget en lille konkurrence med. Der var i alt seks spørgsmål om vores fantastiske forening og rigtig mange havde valgt at deltage i konkurrencen. Der var mulighed for at vinde et gavekort på 2.000 kr. til et EnviNa kursus eller årsmøde. Der var tre gavekort på højkant og under aftenfesten trak Per Novrup og Christina Petersen fra EnviNas bestyrelse tre heldige vindere, som vi glæder os til at se på et EnviNa-kursus. Stort tillykke til vinderne som er: Kathrine Rasmussen, Miljøstyrelsen Marie B. Blæsild, Envidan A/S Janne Foghmar...

EnivNa

Mulighed for økonomisk støtte til videndeling

10. juni 2024

I langt de fleste tilfælde skiftes man til at afholde udgiften til forplejning, når faggrupperne mødes for at videndele eller planlægge aktiviteter i EnviNa-regi. Sådan har det altid været og det...

Generalforsamling 2024

Kære alle medlemmer

30. maj 2024

Tak for stor opbakning til EnviNas generalforsamling, som blev afholdt den 29. maj 2024 på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med Natur- og Miljøkonferencen. Det går rigtig godt for EnviNa takket være...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Køge Kommune søger en spildevandsmedarbejder

Sønderborg Kommune søger sagsbehandler til Industrimiljø