Himmel
EnviNas sekretariat holder sommerferie fra den 17. juli til og med 9. august 2024

Blade
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

hveps
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Solsikke
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Forår
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

FÅ PLADSER TILBAGE
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle.
UDSOLGT
26. - 28. august 2024
Vandløb

Vandløbsfagmøde 2024

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at dele viden om aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig giver fagmødet mulighed for at opbygge netværk og udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele landet. Hovedemnerne for vandløbsfagmødet er aktuelle faglige problemstillinger, med Gudenåen som bærende casestory. Vi skal se på helhedsprojekter med fokus på hele ådalen samt betydningen af EU´s miljølovgivning for vores arbejde, herunder kvalitetselementerne i forhold til Vandrammedirektivet (VRD), bilag IV arter og kontinuiteten i de danske vandløb.
18. - 19. september 2024
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2024

Vi dykker ned i aktuelle emner, så du får din viden opdateret. Der vil blive talt om forskellige problemstillinger, så der vil være noget, der kan bruges i forbindelse med både miljøgodkendelser og tilsyn. Du vil få inspiration, du kan bruge i dit daglige arbejde. Samtidig er der rig mulighed for at netværke og høre om, hvad der sker på landbrugsområdet i andre kommuner.
19. - 20. september 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Naturårsmøde 2024

Erfaringsudveksling og netværk mellem kommunale naturmedarbejdere. Årets tema er bilag IV arter. Der vil både være fokus på lovgivningen og seneste retspraksis samt spændende oplæg, der kommer bredt omkring et stort udvalg af artsgrupper. Dag to byder på en ekskursion, først med et stop ved Kær Vestermark på Als, hvor der med succes er blevet udsat klokkefrø efter 80 års fravær fra øen. Herefter går turen til Juvre Engsø på Rømø, som er et større kombineret natur- og klimaprojekt, der ligger indenfor Natura 2000 området ”Rømø”, som er en del af Vadehavet. Her har formålet været at forbedre...
01. - 02. oktober 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Vandløbets robusthed og kapacitet

Klimahændelserne som medfører fortrinsvis større og hyppigere regnhændelser samt stigende grundvand giver udfordringer både i eksisterende og tæt befæstede byområder men også i nyudviklede områder. Der er behov for at kigge helhedsorienteret på problematikken omkring håndtering af vand således, at der kan lægges en langsigtet plan, der sikrer at man over en årrække bruger investeringerne mest optimalt, og planlægning tager hensyn til de fremtidige behov samt ikke mindst natur – og miljø. Myndigheden skal inden meddelelse tilladelse til regnvands betingede udledningstilladelser sikre, at den...
03. oktober 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Søer og sørestaurering

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Søer og sørestaurering. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
03. oktober 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Husdyrsgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et overblik over regulering af tilladelser og godkendelser til husdyrbrug At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om husdyrgodkendelser og tilladelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om husdyrgodkendelser, herunder godkendelsespligt, forhold om lokalisering, og en intro til, hvilke vurderinger der skal laves. At give plads til de faglige diskussioner, så send gerne dine spørgsmål og cases inden kurset.
09. oktober 2024
Bassinvand

Bassinvand - Jura og fortolkning - WEBINAR

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Med kurset får du en guidet gennemgang af regler, standarder og vejledninger m.fl. som gælder ved sagsbehandling med svømmebade.
24. oktober 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
24. oktober 2024
Grund- og Drikkevand

BNBO Temadag

På temadagen gennemgås lovgivning og værktøjer, der skal danne baggrund for indgåelse af aftaler i BNBO. Fokus på dagen er konkrete værktøjer, erstatningsstørrelser og hensigtsmæssige processer På temadagen vil følgende emner være på programmet: Regelgrundlag – hvilke krav stiller lov og bekendtgørelse? Ansvar og rollefordeling mellem forsyning og kommune ift lodsejer Risikovurderingen – hvad skal der til og hvordan kan man gøre? Hvad siger vejledningen? Trods forskelle skal rammerne i bekendtgørelse og vejledninger respekteres Hvordan anvendes de værktøjer og vejledninger, vi har...
30. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
31. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
14. november 2024
Rotter

Temadag for rotter

Temamødet vil omhandle emnerne tilsyn med sikringsfirmaer, nyt fra Miljøstyrelsen, præsentation af nyt rottehul, egenkontrol med rottebekæmpelsen, samt giftfri bekæmpelse. Samtidig vil der være rig mulighed for erfaudveksling og netværke.
19. november 2024
Landbrug

Terrænregulering

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommende kursus om terrænregulering. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
27. november 2024
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
28. november 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Ledningsret

Der er ofte betydelige udgifter forbundet med at flytte eksisterende forsyningsledninger, og det er samtidig næsten umuligt at undgå at komme i berøring med forsyningsledninger, når der skal gennemføres nye bygge- og anlægsprojekter, etableres nye veje eller ændres på det eksisterende vejnet, igangsættes byudviklingsprojekter mv. Det er det såkaldte gæsteprincip for ledninger, der regulerer, hvem der skal afholde udgifterne til nødvendige ledningsarbejder og således, om det er arealejeren eller ledningsejeren. Staten og kommunerne er i den sammenhæng arealejer; enten som vejmyndighed i forhold...
04. december 2024
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
05. december 2024
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19054) eller lignende
16. januar 2025
Tværfaglig2 faggrupper

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om miljøgodkendelser. Vi skal arbejde med virksomhedsbegrebet, myndighedskompetence, godkendelsespligt, fulde og endelige vurderinger af miljø, samt gode, entydige og håndhævelsesegnede vilkår. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål...
06. februar 2025
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
27. februar 2025
Tværfaglig4 faggrupper

Store Bassindag

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommende kursus om Store Bassindag. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
13. marts 2025
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe kvalitet ind i afgørelser og arbejde med at...
24. april 2025
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår der skal laves en habitatvurdering og en vurdering af bilag IV-arter, og hvilke krav der er til vurderingen. Emnet er af stor...
13. - 14. maj 2025
Natur

Natur og Miljøkonferencen 2025

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for den kommende Natur- og Miljøkonference 2025, som afholdes af KTC og EnviNa. Vi ses igen d. 13.. og 14. maj 2025 i Billund til endnu en forrygende konference. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet og du kan få mere information på https://naturogmiljoe.dk/

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Grundkursus

Grundkursus for jordforureningsfolk

10. juli 2024

EnviNa fik midt juni afviklet et godt grundkursus for kommunale jordforureningsfolk. Kurset blev afholdt i Middelfart med 27 deltagere fra alle dele af landet. Stemningen var god, spørgelysten var stor og der var også god tid til networking. Kursisterne fik opgraderet viden på både lovgivning, teknisk forureningsspredning og sagsbehandling. Der blev gennemgået både tilladelser, påbud og jordhåndtering. Opgaver undervejs gav kursisterne god mulighed for at bruge deres nye viden. EnviNa håber på at kunne gentage kurset igen i 2026.

Store Bassindag

Store Bassindag blev afholdt 13. juni 2024

19. juni 2024

Den 13. juni blev et spændende arrangement afholdt med 56 deltagere, som alle mødte op med god energi og spørgelyst. Programmet bød på en række interessante oplæg bl.a. input fra Miljøstyrelsen, skæve...

Risikotemadag

Riskovirksomheder - hvad er det?

18. juni 2024

Alt det, og meget mere blev drøftet på Risikotemadagen, som blev afholdt torsdag den 23. maj, af Miljøstyrelsen i regi af EnviNa. Mere end 150 glade og engagerede kollegaer fra forskellige myndigheder...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Gribskov Kommune søger erfaren sagsbehandler til Center for Teknik og Borgerservice