Påskelilje
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Vintergækker
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Forår
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Forår
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

25. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Dambrugs-erfa

At fremme erfaringsudveksling og få nye faglige input
16. maj 2024
Grund- og Drikkevand

Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværker

Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogen være en frustrerende oplevelse – både for sagsbehandlerens og den driftsansvarliges vinkel. Men et tilsyn er en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se om der er steder, der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed, og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem. Et godt tilsyn sikrer, at begge parter kommer ’stærkere’ ud på den anden side, og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer. Nøglen til det gode tilsyn findes i faglig indsigt og...
FÅ PLADSER TILBAGE
23. maj 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Risikotemadag

EnviNa og Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg afholder temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere fra alle risikomyndigheder om planlægning og sagsbehandling på og omkring risikovirksomheder i Danmark.
29. - 30. maj 2024
Natur

Natur- og Miljøkonference 2024

Vi ses igen d. 29. og 30. maj 2023 i Nyborg til endnu en forrygende konference. Du skal tilmelde dig på KTC's hjemmeside - se link nedenfor: Er du ansat i det offentlige så tryk her for at tilmelde dig... Er du ansat i det private, eller er du privatperson, så tryk her for at tilmelde dig... Her finder du en video om tovholderrekruttering. Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=KQtgZObFOa4
11. - 12. juni 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Græsser, star og urter

At sætte deltageren i stand til at identificere naturkarakteristiske græsser, star og urter i generativ og vegetativ tilstand uden brug af litteratur og gøre deltageren fortrolig med forskellig bestemmelseslitteratur. At kursisten opnår større effektivitet ved gennemførelse af besigtigelser.
13. juni 2024
Tværfaglig4 faggrupper

Store Bassindag

Uddannelse og erfaringsudveksling I samarbejde med Miljøstyrelsen afholdes første gang den årlige Store Bassindag, hvor myndighederne har mulighed for mødes og tale om drift og regulering af svømmebade. På store Bassindag deltager også eksterne oplægsholdere som har erfaringerne med udvikling og drift, og som vil bidrage til debatten og erfaringsudvekslingen. Programmet vil lægge op til særlige temaer som gerne skulle være højaktuelle emner ude i kommunerne.
18. - 19. juni 2024
Jord- og Grundvandsforurening

Grundkursus for jordforureningsfolk

Endelig er det her! På kurset får i basisviden om jordforureningsloven, om forureningers forekomst og spredning i jord og grundvand samt sagsbehandling, især tilladelser og påbud. I bliver klædt på til at klare de mest almindelige (kommunale) opgaver indenfor jordforureningsområdet. Det er et grundkursus!
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Grundvandsseminar 2024. DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. Program kommer senere.
26. - 28. august 2024
Vandløb

Vandløbsfagmøde 2024

Det årlige vandløbsfagmøde har til formål at dele viden om aktuelle emner inden for vandløbsområdet. Samtidig giver fagmødet mulighed for at opbygge netværk og udveksle erfaringer blandt vandløbsmedarbejdere fra hele landet. Hovedemnerne for vandløbsfagmødet er aktuelle faglige problemstillinger, med Gudenåen som bærende casestory. Vi skal se på helhedsprojekter med fokus på hele ådalen samt betydningen af EU´s miljølovgivning for vores arbejde, herunder kvalitetselementerne i forhold til Vandrammedirektivet (VRD), bilag IV arter og kontinuiteten i de danske vandløb.
18. - 19. september 2024
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Landbrugsårsmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
19. - 20. september 2024
Natur

Naturårsmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Naturårsmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
03. - 04. oktober 2024
Jord- og Grundvandsforurening

Årsmøde for jord- og grundvandsforurening

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Årsmøde for jord- og grundvandsforurening 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
09. oktober 2024
Bassinvand

Bassinvand - Jura og fortolkning - WEBINAR

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommendeJura og fortolkning - WEBINAR. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
24. oktober 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
30. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
31. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
14. november 2024
Rotter

Rottetemamøde

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoen for det kommende Rottetemamøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
27. november 2024
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
04. december 2024
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
05. december 2024
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19054) eller lignende

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

webinar gyllebeholder

WEBINAR - Tilsyn af gyllebeholdere

22. april 2024

Faggruppen Landbrug har den 16. april 2024 afholdt et webinar om ”Tilsyn med gyllebeholdere”. Ca. 70 deltagere fra hele Danmark fik hørt, hvad en beholderkontrollant kigger på, når de laver kontrol og vi hørte om omfangsdræn og meget andet. Herudover fortalte to kommuner, hvilke udfordringer de kan møde på tilsyn, og hvordan der håndhæves efterfølgende og efter bemærkninger i en beholderkontrorapport. Tak for mange gode spørgsmål og svar – netværk og vidensdeling har igen vist sig at være meget lærerigt !

Forår

Mere fleksibelt at være kursusarrangør

16. april 2024

Den 9. april 2024 afholdte EnviNas bestyrelse det første af fire bestyrelsesmøder i 2024. Der var mange spændende punkter på dagsordenen, hvor et af dem var at gøre det mere fleksibelt at være...

Bestyrelsen

EnviNas næste bestyrelsesmøde er den 9. april 2024

27. marts 2024

EnviNas bestyrelse samles den 9. april 2024, hvor der er mange punkter på dagsordenen bl.a. EnviNas generalforsamling den 29. maj 2024 Natur og Miljøkonferencen 2024 Faggruppeseminar Status på kurser...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Haderslev Kommune søger vandløbsmedarbejder

Skanderborg Kommune søger sagsbehandler til spildevandsområdet i Vand og Natur