Blade
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Envina
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Svampe
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Sommer
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

02. - 03. oktober 2023
Rotter

Rotteårsmøde

Formålet med årsmødet er vidensdeling og netværk på tværs af kommunerne. Teamet på dette årsmøde er tilsyn med sikringsordning, kondemnering og samarbejde med de sociale myndigheder, kloakforståelse, hjemtagning af rottebekæmpelse, nyt fra Miljøstyrelsen mv
11. - 12. oktober 2023
Tværfaglig2 faggrupper

ERFA-møde om fredninger

Kurset henvender sig til de medarbejdere i kommunen, der beskæftiger sig med sagsbehandling i forhold til kommunens fredede områder. Hvordan skal vi fremadrettet administrere bilag IV arterne i fredningssager, hvad er kommunens rolle i dispensationssager, hvad omfatter kommunens tilsyn med de fredede områder og hvordan udformes en plejeplan? Det er blot nogle af emnerne når oplægsholdere fra Kommuner, Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Fredningsnævnene mødes i Kolding. Der bliver også tid til at komme ud og se spændende cases i nuværende og kommende fredninger.
26. oktober 2023
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
26. oktober 2023
Tværfaglig3 faggrupper

CampingERFA 2023

Formålet med ERFA-mødet er vidensdeling og netværk på tværs af kommunerne
02. november 2023
Jura

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om miljøgodkendelser. Vi skal arbejde med virksomhedsbegrebet, myndighedskompetence, godkendelsespligt, fulde og endelige vurderinger af miljø, samt gode, entydige og håndhævelsesegnede vilkår. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål...
07. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

ERFA event om proces for kystbeskyttelse

Målet er at deltagerne kommer hjem med mere viden om de forskellige procestrin der er i kystbeskyttelsesprojekter – uanset om der er tale om et stort eller lille projekt. Formen vil være korte oplæg afbrudt af gruppearbejde, hvor der er mulighed for vidensdeling og drøftelse af udfordringer og læringer. Dagens oplægsholdere vil være til rådighed under de forskellige gruppedrøftelser, så deres viden kommer i spil i forhold til de aktuelle problemstillinger, som du sidder med. Gruppedrøftelserne vil være omkring samme hovedemner som i oplæggene, men med forskellige nedslagspunkter, der tilpasses...
15. november 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Lokalplan kursus

At tilegne sig et godt fundament for lokalplanlægning - med en bred viden om lokalplanprocessen
22. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
23. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
29. november 2023
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
29. - 30. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Vurdering af flagermus

EnviNa har oprettet et kursus mere, da første udbudte kursus allerede er udsolgt og mange er skrevet på venteliste. At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
30. november 2023
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19052) eller lignende
06. december 2023
Grund- og Drikkevand

Beredskabsseminar for kommuner og vandforsyninger

Seminaret giver mulighed for at høre erfaringer fra kommuner og vandforsyninger, der har stået i en beredskabssituation. Du vil også få idéer til at styrke samarbejdet mellem kommune og vandforsyning i forhold til beredskab. Derudover vil du få mulighed for at få konkrete værktøjer til udarbejdelse af beredskabsplaner og planlægning af beredskabsøvelser. Der vil blive rig lejlighed til dialog og erfaringsudveksling undervejs.
07. december 2023
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
12. december 2023
Miljøklagesager

Støj III

At give deltagerne generel viden om praktisk støjdæmpning af typiske eksterne industrielle kilder. Introduktion til dæmpning af vejtrafikstøj
12. - 13. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

SÆT ALLEREDE KRYDS I KALENDEREN I DAG, SÅ DU KAN DELTAGE I SPILDEVANDSSEMINAR 2024 DEN 6.-7. MARTS 2024. PROGRAM FØLGER
29. - 30. maj 2024
Natur

Natur- og Miljøkonference 2024

Vi ses igen d. 29. og 30. maj 2023 i Nyborg til endnu en forrygende konference. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk for information om rød tråd, emner, afholdelsessted, tilmelding mm. Her finder du en video om tovholderrekruttering. Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=KQtgZObFOa4
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Grundvandsseminar 2024. DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. Program kommer senere.

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Vinderne23

SÅ BLEV VINDERNE TRUKKET

13. september 2023

Som I kan se er der blevet trukket lod blandt rigtige besvarelser af EnviNas tipskupon på Natur og Miljøkonferencen 2023. Vinderen af en billet til næste års konference er: Birgitte Kloppenborg, Aarhus Kommune Vinderne af t-shirts er: Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune og Mads Andersen, Aarhus Kommune. Tillykke til jer alle tre.

Sommerferie

Kære medlem af EnviNa

03. juli 2023

Sommerferien nærmer sig og en velfortjent ferie rammer snart os alle. EnviNa har haft et forrygende første halvår fyldt med mange spændende kurser, og vi vil gerne takke alle vores dygtige og...

Kursus om urter og græsser

Naturkollegaer lærer nyt på Møn

22. juni 2023

I vinteren 2022/2023 kom vi, natursagsbehandlerne i Guldborgsund Kommune, til at snakke om, at vi følte os noget ”rustne” i botanikken, og at vi trængte til nogle dage i felten med kyndige undervisere...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Vejle Kommune søger 2 miljøsagsbehandlere til Industri og Landbrug

Haderslev Kommune søger afdelingsleder til Klima og Natur