Spindelvæv
EnviNa har indført telefontid fra kl. 8.00-12.00 på alle hverdage

Hvis du har en hastesag udenfor ovennævnte tidsrum, så er du velkommen til at skrive til mail@envina.dk

Vinterlandskab
Bliv medlem af EnviNa

For KUN 300 kr. ekskl. moms om året får du viden og værktøjer ad libitum. Du bliver en del af et levende videnfællesskab, hvor du sammen med 2.500 medlemmer fra hele landet kan deltage i faggruppenetværk, debatter og kurser til medlemspris.

Vinter
Velkommen til EnviNa

EnviNa er en dynamisk medlemsdrevet forening for alle miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Hver dag året rundt arbejder frivillige ildsjæle indenfor 20 fagområder på at udvikle EnviNa til gavn for dig.

Vinter
Kom gratis på kursus

Som kursusarrangør deltager du gratis på kurset og er selv med til at bestemme indholdet. På den måde får du den viden, du søger, helt gratis, og det er faktisk ret let at afholde et kursus. Kontakt sekretariatet for yderligere information.

Kurser

28. - 29. februar 2024
Landbrug

Intro til nye landbrugssagsbehandlere

Over to dage bliver du introduceret til årets gang på henholdsvis et kvægbrug og et svinebrug. Du får en fornemmelse for de forskellige stadier i et griseliv og kvægliv. Når du har gennemført kurset, er du helt skarp på forskellen på en galt, gylt, polt og so. Ligesom du uden dikkedarer skelner mellem en kvie, en goldko og en lakterende ko. Du ved hvornår grise fravænnes, hvornår der løbes og er i det hele taget rimelig komfortabel med en typisk cyklus på henholdsvis en kvægbedrift og en svinebedrift. Du kommer til at se eksempler på de forskellige gulvtyper, får mulighed for at tjekke...
12. - 13. marts 2024
Spildevand

Spildevandsseminar 2024

Længe har våde regnvandsbassiner med forsinkelse været anerkendt som BAT i regnvandshåndtering. Men klimaforandringer, ændrede regnmønstre, stigende kendskab til miljøfarlige stoffer, og det simple faktum at der ikke altid er plads til de store bassiner udfordrer denne tilstand. Med SPILDEVANDSSEMINAR 2024 sætter EnviNa og DANVA i fællesskab fokus på regnvandshåndtering, og stiller – blandt mange andre – spørgsmålet: Hvad er egentlig BAT for regnvandshåndtering?
13. marts 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
14. marts 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
21. marts 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Pumpe-digelag

Der er et stigende fokus på pumpe-digelag. For tiden kræver nogle omfattende reparation, andre steder skal nye oprettes, og så er der det daglige tilsyn og arbejdet med ændringer i lagene. Nogle lag er oprettet for landvinding, nogle for kystbeskyttelse, nogle for klimasikring og nogle er et miks – men fælles for lagene er, at de har ophæng i vandløbsloven og/eller kystbeskyttelsesloven. Formålet med kurset er at oprette en tværfaglig erfagruppe, hvor vi kan dyrke og dykke ned i fagligheden omkring pumpe- og digelag indenfor rammerne af vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven. Derudover er det...
04. april 2024
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser mv. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
11. april 2024
Tværfaglig7 faggrupper

Ekspropriation - juridisk temadag

Ekspropriation kan være et nødvendigt redskab for at realisere kommunal planlægning og infrastruktur. Kommunerne kan også selv blive udsat for ekspropriation i forhold til kommunalt areal. Hjemmelsgrundlaget til selve indgrebet findes i forskellige regelsæt, og processen er selvstændigt reguleret alt afhængig af, om det er lovligheds- eller erstatningsspørgsmålet, der anfægtes. Praksis er desuden i konstant udvikling og aktuelt spores en tendens til, at efterprøvelsen af lovlighedsspørgsmålet er blevet mere intens, og at fradrag for fordele indgår i højere grad ved erstatningsfastsættelsen...
11. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Miljøgodkendelser - juridisk kursus

At give dig et grundlæggende kendskab til udarbejdelse af miljøgodkendelser til industrivirksomheder, herunder hvilke vurderinger, der skal laves. At give dig en introduktion til vigtige problemstillinger om miljøgodkendelser med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser og den digitale vejledning om miljøgodkendelser. Vi skal arbejde med virksomhedsbegrebet, myndighedskompetence, godkendelsespligt, fulde og endelige vurderinger af miljø, samt gode, entydige og håndhævelsesegnede vilkår. At give plads til de faglige diskussioner, som du har brug for, så send gerne dine spørgsmål...
16. april 2024
Landbrug

Landbrug - Tilsyn af gyllebeholdere - Webinar

På webinaret vil du blive ført igennem en beholderkontrol fra anmodning til vi modtager beholderkontrollen. Hvad er et omfangsdræn, hvor dybe er gyllebeholdere osv. Herudover vil to kommuner fortælle om, hvordan de gør, når der er bemærkninger til beholderkontrollen, håndhævelse, osv.
17. - 18. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Tour de Danmark 2024

At se og høre om diverse vand og natur projekter, der har haft en vanskelig start og eller et vanskeligt forløb. I skal høre det fra de folk der har stået for de enkelte projekter.
25. april 2024
Tværfaglig2 faggrupper

Dambrugs-erfa

At fremme erfaringsudveksling og få nye faglige input
16. maj 2024
Grund- og Drikkevand

Det gode tilsyn - for kommunale sagsbehandlere og vandværker

Kommunens tilsyn med vandværket kan for nogen være en frustrerende oplevelse – både for sagsbehandlerens og den driftsansvarliges vinkel. Men et tilsyn er en god anledning til at få gået vandværket igennem for at se om der er steder, der skal sættes ind for at sikre drikkevandets kvalitet og ansattes sikkerhed, og samtidig opnå en god dialog vandværk og kommunal sagsbehandler imellem. Et godt tilsyn sikrer, at begge parter kommer ’stærkere’ ud på den anden side, og sammen opnår målet om at sikre kvaliteten af det vand, vandværket leverer. Nøglen til det gode tilsyn findes i faglig indsigt og...
29. - 30. maj 2024
Natur

Natur- og Miljøkonference 2024

Vi ses igen d. 29. og 30. maj 2023 i Nyborg til endnu en forrygende konference. Sæt allerede nu stort X i kalenderen, og hold øje med www.naturogmiljoe.dk for information om rød tråd, emner, afholdelsessted, tilmelding mm. Her finder du en video om tovholderrekruttering. Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=KQtgZObFOa4
21. - 22. august 2024
Grund- og Drikkevand

Grundvandsseminar 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Grundvandsseminar 2024. DANVA og EnviNa afholder igen i 2024 et to-dages fælles grundvandseminar med drikke- og grundvand i højsædet. På seminaret vil I høre om alt det nye og det svære i arbejdet med at sikre grundvandet og kontrollere drikkevandet. Seminaret henvender sig til vandforsyninger og myndigheder, som arbejder med drikkevandskontrol og grundvandsbeskyttelse. Seminaret er to-dages, incl. forplejning og hotelovernatning, og der er rig lejlighed til at netværke og erfaringsudveksle. Program kommer senere.
26. - 28. august 2024
Vandløb

Vandløbsfagmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Vandløbsfagmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
18. - 19. september 2024
Landbrug

Landbrugsårsmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Landbrugsårsmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
19. - 20. september 2024
Natur

Naturårsmøde 2024

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Naturårsmøde 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
03. - 04. oktober 2024
Jord- og Grundvandsforurening

Årsmøde for jord- og grundvandsforurening

Du har nu allerede mulighed for at reservere datoerne for det kommende Årsmøde for jord- og grundvandsforurening 2024. Der arbejdes på programmet. Når programmet er færdigt, så lægges det på EnviNas hjemmeside og derefter vil der blive åbnet op for tilmeldingsmodulet.
24. oktober 2024
Tværfaglig3 faggrupper

Tilsyn og håndhævelse - juridisk kursus

At give en grundlæggende juridisk forståelse for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug. Kurset bliver vekslen mellem teori og opgaver, og vi skal arbejde med: Hvad er lovlige og ulovlige forhold? Hvornår har tilsynsmyndigheden pligt til at handle? Hvilke typer påbud findes der? Hvilke typer håndhævelse findes der, og hvornår anvender man dem? Hvad gør vi, hvis virksomheden ikke efterkommer myndighedens anvisninger? Hvornår bruger man politianmeldelse? Hvad er miljøansvar? Hvad skal du som tilsynsmyndighed vide om retssikkerhedsloven herunder, hvornår skal tilsyn varsles, hvornår...
30. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
31. oktober 2024
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...

Har du forslag til et nyt kursus?

Har du en ide til et kursus som vi kan afholde i EnviNa, så KLIK HER og udfyld formularen

Nyheder

Faggruppeseminar 2024

EnviNas Faggruppeseminar 2024

31. januar 2024

Bestyrelsen og sekretariatet for EnviNa takker for to helt fantastiske dage sammen med jer engagerede faggruppefolk. Der blev snakket på kryds og tværs og vi fik også et par øjenåbnere i forhold til, hvordan vi kan styre vores tid bedre, så der forhåbentlig også kan blive tid til det endnu mere af det rigtig sjove – nemlig at være aktiv i EnviNa og være med til at arrangere kurser, danne netværk osv. På EnviNas faggruppeseminar var vi 52 engagerede faggruppekoordinatorer fordelt på de 24 største faggrupper samt bestyrelsen. På vegne af bestyrelsen

landbrugsstyregruppen

Landbrugsfaggruppen har allerede flere kurser i pipeline

29. september 2023

Envinas Landbrugsstyregruppe mødtes onsdag i fantastisk vejr og skønne omgivelser i Assens. Vi fik nedsat en gruppe til planlægning af Natur & Miljø konferencen 2024 i Nyborg-det bliver godt:-) Der...

Vinderne23

SÅ BLEV VINDERNE TRUKKET

13. september 2023

Som I kan se er der blevet trukket lod blandt rigtige besvarelser af EnviNas tipskupon på Natur og Miljøkonferencen 2023. Vinderen af en billet til næste års konference er: Birgitte Kloppenborg...

JOBMULIGHEDER / LEDIGE STILLINGER I DET OFFENTLIGE

Sorø Kommune søger miljømedarbejdere til tilsyn og regulering af virksomheder

Frederikshavn Kommune søger miljømedarbejder - er du vores næste teamkoordinator