Afviklede kurser

07. december 2023
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
06. december 2023
Grund- og Drikkevand

Beredskabsseminar for kommuner og vandforsyninger

Seminaret giver mulighed for at høre erfaringer fra kommuner og vandforsyninger, der har stået i en beredskabssituation. Du vil også få idéer til at styrke samarbejdet mellem kommune og vandforsyning i forhold til beredskab. Derudover vil du få mulighed for at få konkrete værktøjer til udarbejdelse af beredskabsplaner og planlægning af beredskabsøvelser. Der vil blive rig lejlighed til dialog og erfaringsudveksling undervejs.
30. november 2023
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19052) eller lignende
29. november 2023
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
29. - 30. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

Vurdering af flagermus

EnviNa har oprettet et kursus mere, da første udbudte kursus allerede er udsolgt og mange er skrevet på venteliste. At forbedre kommunale/statslige sagsbehandleres viden om hvornår og hvordan det er relevant at vurdere på flagermus i forbindelse med afgørelser, planer og projekter
23. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Den gode afgørelse - juridisk kursus

Bliv bedre til at skrive afgørelser. På kurset får du en opskrift på at skrive gode afgørelser og en række råd til, hvordan du opbygger og begrunder dine afgørelser. Du får viden om juridisk metode, som du skal bruge til at anvende og fortolke lovgivning korrekt. Og vi gennemgår, hvordan forvaltningsretten sætter rammerne for, hvad en afgørelse skal indeholde. Vi gennemgår de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for, hvad en miljømyndighed kan træffe afgørelse om og stille vilkår om i en afgørelse, og hvad en myndighed ikke kan inddrage. Kurset handler om, hvordan vi kan bringe...
22. november 2023
Tværfaglig8 faggrupper

Forvaltningsretten og den gode sagsbehandler - juridisk kursus

At give dig en grundlæggende forståelse for de forvaltningsretlige regler, så du kan lave en korrekt sagsbehandling. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den bør du som sagsbehandler kende til. Du lærer om hvilke rettigheder og pligter, der gælder i mødet mellem forvaltning og virksomheder eller borgere. Du lærer bl.a. om regler om inhabilitet, notatpligt, journalpligt, tavshedspligt, aktindsigt, oplysning af sagen og partshøring, klagevejledning og god forvaltningsskik. Forvaltningsretten indeholder en række...
15. november 2023
Tværfaglig4 faggrupper

Lokalplan kursus

At tilegne sig et godt fundament for lokalplanlægning - med en bred viden om lokalplanprocessen
07. november 2023
Tværfaglig2 faggrupper

ERFA event om proces for kystbeskyttelse

Målet er at deltagerne kommer hjem med mere viden om de forskellige procestrin der er i kystbeskyttelsesprojekter – uanset om der er tale om et stort eller lille projekt. Formen vil være korte oplæg afbrudt af gruppearbejde, hvor der er mulighed for vidensdeling og drøftelse af udfordringer og læringer. Dagens oplægsholdere vil være til rådighed under de forskellige gruppedrøftelser, så deres viden kommer i spil i forhold til de aktuelle problemstillinger, som du sidder med. Gruppedrøftelserne vil være omkring samme hovedemner som i oplæggene, men med forskellige nedslagspunkter, der tilpasses...
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev