Afviklede kurser

26. januar 2023
Tværfaglig14 faggrupper

Klimatilpasning - juridisk temadag

Reglerne om klimatilpasning er ikke samlet i én lov, og klimatilpasning er ikke en selvstændig juridisk disciplin. Emnet kan derfor i et juridisk perspektiv være en svær størrelse at overskue for den kommunale sagsbehandler eller klimakoordinator, der arbejder med klimatilpasning til dagligt på tværs af forskellige fagområder, og som har behov for at vide lidt om det hele for at kunne varetage sin rolle. Codex Advokaters team inden for miljø- og planret afholder i samarbejde med EnviNa en juridisk temadag om klimatilpasning, hvor afdelingens specialister gennemgår de mest aktuelle og centrale...
08. december 2022
Tværfaglig5 faggrupper

Naturbeskyttelse - juridisk kursus

For dig der arbejder med natur, men også for dig, der arbejder med industri, landbrug, kommune- og lokalplaner, byggetilladelser m.v. At give dig et grundlæggende kendskab til beskyttelse af bestemt natur (§ 3-natur), bygge- og beskyttelseslinjer og kravene til at foretage en ”habitatvurdering” og en vurdering af, om der sker en påvirkning af visse beskyttede arter (bilag IV-arter). Du får indsigt i, hvad formålet med de forskellige beskyttelser er, og med udgangspunkt i Miljø- og Fødevareklagenævns praksis får du eksempler på, hvornår der kan/ikke kan gives dispensation. Vi gennemgår, hvornår...
01. december 2022
Miljøklagesager

Støj II

At give deltagerne specialviden om støjmåling og -beregning samt kunne vurdere en støjrapport. At deltagerne bliver i stand til at udføre simple støjberegninger og vurdere andres støjberegninger. Forudsætter kurset Støj I (TM 19048) eller lignende
30. november 2022
Miljøklagesager

Støj I

At give deltagerne en grundlæggende viden om støj og lydudbredelse i relation til Miljøloven. Kurset kan udbygges med Støj modul II og III
29. november 2022
Tværfaglig5 faggrupper

Onlinemøde om deling af juridiske notater

Kære alle. Der har i forskellige sammenhænge været fremsat forslag om, at afholde et teamsmøde til deling af juridiske notater. Ofte sidder den enkelte kommune med en problematik, som man beder en advokat om at afklare. Måske er der flere kommuner, som henvender sig omkring de samme problematikker. For at hjælpe hinanden, kan vi ligeså godt dele disse juridiske notater, som vi jo hver især betaler for. Ideen med dette teamsmøde er, at de kommuner, der har noget at dele ud af, kan fremlægge deres problematik samt det svar de har fået fra juristen. Og så kan man selvfølgelig debattere omkring...
17. november 2022
Industri - Miljøtilsyn og godkendelser

Risikotemadag

EnviNa og Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg afholder temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere fra alle risikomyndigheder om planlægning og sagsbehandling på og omkring risikovirksomheder i Danmark.
16. - 17. november 2022
Jord- og Grundvandsforurening

PFAS-kursus

Dette er kurset vi har ventet på, siden vi opdagede, at PFAS var en udfordring! Formålet med kurset er at klæde de kommunale jordforureningsmedarbejdere på til at kunne håndtere en PFAS-sag, når der ”lander” en sådan sag hos kommunen, både teknisk, juridisk og med fokus på samarbejde internt i kommunen og med eksterne parter. Kurset er overordnet koordineret af NIRAS i samspil med Codex Advokater, som begge har stor erfaring i håndtering af flere konkrete sager. Det er eksperter på området, der underviser, så der er sikret høj faglighed, og der vil også være kommunale sagsbehandlere, der...
09. november 2022
Jura

Forvaltningsret - og juridisk metode i miljøsager

At give dig: Indsigt i grundlæggende krav til sagsbehandling, som sagsbehandlere skal overholde og forvaltningsret. Du lærer om juridisk metode og retningslinjer for fortolkning af lovgivning, rammer for udøvelse af skøn og ulovbestemte forvaltningsretlige principper. Viden om juridisk metode til skære dine sager til, så sagsbehandlingen bliver korrekt og effektiv. Tips til at skrive gode afgørelser og opbygge en begrundelse. Lidt om at reparere, hvis noget er gået galt. Forvaltningsretten sætter rammerne for sagsbehandling og forholdet mellem virksomhederne/borgerne og myndigheden – så den...
09. november 2022
Tværfaglig3 faggrupper

Affaldshåndtering på landbrug og øvrige virksomheder

Her bliver du opdateret på nye vs gamle regler på affaldsområdet og klædt på til at forstå hvad de nye affaldsregler, gældende fra 2023 har af betydning for dig. Du får inputs og inspiration som du kan bruge i dit daglige arbejde både som tilsynsførende og for dig som arbejder med kommunale løsninger på affaldsområdet.
A-Medlemsskab
  • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
  • Adgang til kurser med rabat
  • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
  • Adgang til kurser
  • Nyhedsbrev