Generalforsamling


EnviNas ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 30. maj 2023 kl. 17.30 til 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 referenter

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
    v/formand Betina Stadager Cramer

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår
     v/kasserer  Henrik Züricho

4. Fremlæggelse af budget og beslutning om kontingent for det kommende år
    v/kasserer Henrik Züricho

5. Behandling af indkomne forslag

 • Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter - § 4 om afstemning

Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres, så der i § 4, stk. 7 tilføjes følgende: Det er alene fysisk fremmødte medlemmer, der kan deltage i en skriftlig afstemning.

Begrundelse for forslaget kan ses i vedlagte bilag.

 • Bestyrelsens forslag til ændringer af foreningens vedtægter - § 2 Formål

Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres, så der i § 2 justeres i formuleringerne, så det er mere tidssvarende og mere imødekommende over for medarbejdere fra alle offentlige myndigheder, fx styrelser mm.

Bestyrelsen foreslår at vi:

 • I første afsnit fjerner sætningen ”samt at fremme medlemmernes indflydelse på regeludformning inden for plan, natur og miljølovsadministrationen
 • Under sidste punkt fjerner ordet ”offentlig”.

Begrundelse for forslaget kan ses i vedlagte bilag.

Den endelige formulering af § 2 vil derefter blive:

§ 2 – Formål

Foreningens formål er at fremme kontakten imellem medlemmerne til gavn for en ensartet, saglig og forsvarlig administration af plan-, natur og miljølovene – herunder at

 • bidrage til medlemmernes faglige, tværfaglige og helhedsorienterede udvikling, f.eks. ved afholdelse af møder, kurser, ekskursioner og lignende
 • bidrage til at udvikle det kollegiale faglige og tværfaglige netværk
 • bidrage til kollegial erfaringsudveksling
 • bidrage til at optimere og udvikle medlemmernes arbejdsmetoder
 • bidrage til at engagere medlemmerne i det internationale arbejde
 • bidrage til den faglige debat i spørgsmål om den fysiske planlægning og forvaltningen af natur og miljø

Foreningen er en non-profit organisation.

6. Valg jf. §6                                                    

Valg af formand
Betina Stadager Cramer, Kolding Kommune (modtager genvalg)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Karina Amdi Sørensen, Nævnenes Hus (modtager genvalg)
Tina Nørby Rømer, Glostrup Kommune (modtager ikke genvalg)
Henrik Züricho, Aarhus Kommune (modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter
Torben Hald, Slagelse Kommune ( modtager genvalg)
Carina Sparre Lippert, Skanderborg Kommune (modtager genvalg)

7. Eventuelt

 

Har du et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, så send en mail til foreningens formand på betb@kolding.dk  senest mandag den 1. maj 2023.

Generalforsamlingen afholdes den 30. maj 2023 som en hybrid generalforsamling, hvilket betyder at du enten kan deltage fysisk i Kolding eller virtuelt via Microsoft Teams.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og foregår i Kolding kl. 17.30 - 18.30 i forbindelse med Natur- og Miljøkonferencen 2023. Deltagelse kræver aktiv tilmelding på mail@envina.dk inden 25. maj 2023, såfremt du deltager virtuelt. Der vil blive sendt en separat indkaldelse ud via Microsoft Teams senest fredag den 26. maj 2023.

Ønsker du at deltage fysisk, selvom du ikke er tilmeldt natur og miljø 2023, så bedes du give sekretariatet besked inden 25. maj 2023.

Bestyrelsen ønsker vel mødt til alle !

adsf
A-Medlemsskab
 • Intranet adgang (debat- og videndelingsplatform)
 • Adgang til kurser med rabat
 • Nyhedsbrev
B-Medlemsskab
 • Adgang til kurser
 • Nyhedsbrev